0118 556126

Pestprotocol

PESTPROTOCOL

Op onze school is vastgesteld dat:

 • alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig mogen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • we door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken dat kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aan kunnen spreken op deze regels en afspraken;
 • we door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan!

Om u goed te informeren zullen wij geregeld aandacht besteden aan pesten en hoe wij hier mee omgaan op school.

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Algemene voorwaarden

 • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers.
 • De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
 • Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouders (in samenwerking met elkaar) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen
 • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.
 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een deskundige nodig.

 

Hoe willen wij daar op school mee omgaan?

 • Op school werken we wekelijks met de methode ‘Leefstijl’, een methode die de sociaal -emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Daarnaast wordt tijdens de eerste weken van het schooljaar door de leerkrachten een programma aangeboden, waarbij onder andere de schoolregels worden besproken en de groepsregels worden vastgesteld.
 • Drie keer per jaar vullen wij een sociagram in van elke groep. Deze gegevens worden opgenomen in Parnassys
 • Tijdens de informatieavonden voor de ouders, besteedt de leerkracht aandacht aan het bovenstaande.
 • Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen aan de orde.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende (samen)werkvormen als kringgesprekken, het voorlezen of vertellen van verhalen, rollenspelen en andere spelvormen.
 • Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.
 • Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd.
 • Alle betrokkenen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.
 • Jaarlijks wordt in iedere groep twee keer een vragenlijstje afgenomen. De kinderen worden dan bevraagd over met wie ze graag samen spelen of samen werken. Vervolgens ontstaat een overzicht van welke kinderen veel, en welke kinderen weinig genoemd worden door hun klasgenoten. Dat overzicht werkt signalerend. De leerkracht gebruikt dit bij groepssamenstellingen, groepsopdrachten, gesprekken met ouders, etc.
 • Bij het oplossen van conflicten gaan we uit van de ‘win-win’ oplossingen
 • Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zorgen in samenwerking met elkaar voor de bewaking van een goed pedagogisch klimaat waarbij de nadruk gelegd wordt op ‘goed gedaan’ en het geven van complimentjes. We noemen dit de ‘Goed gedaan cultuur’.

Uitgangspunten

 1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: je mag niet klikken, maar……als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
 2. Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
 3. Samenwerken zonder bemoeienissen: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen.

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen.

Contact met ouders

Tijdens de jaarlijkse informatieavond worden de ouders ingelicht over de groeps- en schoolregels

Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met de ouders.

Van de ouders verwachten wij dat zij informatie aanreiken en de aanpak van de school ondersteunen.

Schoolregels

 1. Je accepteert een ander kind zoals hij of zijn is.
 2. Iedereen mag meedoen, je sluit niemand buiten.
 3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
 4. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.
 5. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
 6. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
 7. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Lukt dat niet, dan meld je het bij de leerkracht. Dit is geen klikken!

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld door en met de groep. Dit zijn de groepsregels.

Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.

Win-Win oplossing

Op school mogen wij allemaal verschillend zijn . Conflicten horen erbij en geven je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat wij de kinderen de kans geven om zelf hun conflicten op te lossen. Hierbij neemt de leerkracht een neutrale positie in (niet veroordelend). De oplossing van een conflict moet in redelijke mate tegemoet komen aan de wensen van de betrokkenen. Als de oplossing voor beiden goed is, dan spreken we van een win-winoplossing.

Uitleg Stopmethode

Als je wilt dat een ander stopt met “iets” dat jij niet wilt, dan zeg je ‘Stop’. De ander moet direct stoppen ! Dit houdt in tot hier en niet verder. Het is dan ook overduidelijk wanneer iemand in overtreding is, dus door een stop heen gaat. Dit mag direct gemeld worden bij de leerkracht. De leerkracht roept de betrokken bij zich en laat de kinderen samen een win-winoplossing

zoeken voor het conflict. Er wordt bewust niet naar de oorzaak gevraagd om welles-nietes situaties te voorkomen. Als de kinderen er niet samen uitkomen, maakt de leerkracht een afspraak om er op een later tijdstip, samen met de betrokkenen, op terug te komen.

Uitleg Goed gedaan-/complimenten –cultuur

Het gewenste gedrag willen wij versterken door het geven van complimentjes. Een complimentje geeft het kind de uitdaging om hetzelfde gedrag nog eens te vertonen. Deze Goed gedaan- cultuur geeft de kinderen zekerheid, duidelijkheid en zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.