0118 556126

Verlof

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt.

Zowel ouders met een eigen bedrijf als werknemers bij een bedrijf of instelling zijn verplicht een accountantsverklaring te overleggen, waarin blijkt dat één van beide ouders niet op een ander moment op vakantie kan en dat verlof in vakantieperiodes tot grote financiële schade leidt.

Vrijstellingsmogelijkheid

De directeur van de school beslist of een leerling één keer per schooljaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969.

Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:

 • het moet gaan om een gezinsvakantie;
 • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud “schoolvakanties” gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
 • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud “schoolvakanties” gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
 • u moet kunnen aantonen dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie. Hiervoor is een accountantsverklaring nodig als bewijs.
 • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van uw kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Wel extra verlof mogelijk:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag .

Geen extra verlof mogelijk i.v.m.:

 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties.
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • familiebezoek in het buitenland.
 • het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • familiebezoek in het buitenland.
 • het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Wilt u vakantie of verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en inleveren bij de directeur.

Download hier een format voor een werkgeversverklaring.