0118 556126

Dyslexie

Dyslexie
Op school leren kinderen vanaf groep 3 hoe vormen bij letters horen en hoe letters bij bepaalde klanken horen. Sommige kinderen leren dit ‘technisch lezen’ minder snel dan andere kinderen. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. Het duurt lang voordat ze een letter herkennen. Ook kan later hun handschrift slecht leesbaar blijven en kunnen ze bij het overschrijven spelfouten blijven maken
(vis wordt fis). Bovendien kunnen ze nog steeds letters door elkaar halen (dorp en drop) of een b in plaats van een d schrijven (bom in plaats van dom).

Individuele behandeling
Om dyslexie te behandelen is het belangrijk om de beperking in een vroeg stadium te signaleren. Met begeleiding kan de school (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan een verbetering van het lezen, spellen en schrijven. Kinderen met ernstige dyslexie hebben meer intensieve begeleiding nodig. Ligt deze intensieve vorm van begeleiding niet meer binnen het bereik van de school, dan zijn er mogelijkheden voor individuele behandeling door een dyslexiespecialist.

Aan het einde van dit document vindt u een stappenplan over de procedures en besluitvorming.

Meer zelfvertrouwen
Dyslexie gaat nooit over. Maar behandeling bij kinderen heeft zeker een positief effect op hun lees- en spellingvaardigheid. Ook krijgen zij meer zelfvertrouwen. Daarnaast vergroot de behandeling hun kansen en mogelijkheden tijdens de verdere schoolcarrière en in hun latere loopbaan.

Kosten dyslexiezorg
Toestemming
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten zorgplicht voor alle vormen van jeugdhulp. Onder bepaalde voorwaarden geeft, in dit geval de gemeente Veere, toestemming voor de diagnostiek en behandeling en vergoedt zij de kosten hiervoor.

Wanneer worden de kosten vergoed?
De kosten voor dyslexieonderzoek en diagnose worden vergoed als:

  • uw kind basisonderwijs volgt en minimaal 7 jaar is;
  • de school eerst minstens twee periodes van 3 maanden (drie keer per week 20 minuten) extra hulp heeft geboden;
  • uw kind met lezen E-scores blijft halen. Het mogen ook lage D-scores zijn, maar dan moeten de spellingresultaten van uw kind E-scores zijn;
  • uw kind geen andere beperkingen heeft die nadelig kunnen zijn bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan vraagt het RPCZ een beschikking aan bij Porthos. Zij regelt de zorg op Walcheren. Het is dan een beschikking voor zowel diagnostiek als voor behandeling. Als er een akkoord is van Porthos zullen er 48 behandelingen worden vergoed. Dit hoeven de ouders dan niet zelf aan te vragen.

Het RPCZ
Het RPCZ heeft ruime kennis van en ervaring met het stellen van diagnoses en verzorgen van behandeltrajecten voor kinderen met dyslexie. We werken dagelijks met leraren en kennen de praktijd van het onderwijs. Dat maakt het RPCZ een goede partner voor u als ouder, voor uw kind en voor de school van uw kind. Het RPCZ heeft het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Naast het RPCZ zijn er nog andere mogelijkheden om uw kind te laten onderzoeken op dyslexie. Voor meer informatie hierover kunt u bij onze intern begeleider, Jacqueline Bok, terecht.

Het dyslexieonderzoek
Met een onderzoek kan dyslexie worden vastgesteld. Dat wordt onder meer gedaan door:

  • een intakegesprek te voeren met uw kind en u als ouder
  • een individueel onderzoek uit te voeren bij uw kind. Daarbij wordt de intelligentie onderzocht en worden er bij uw kind enkele opdrachten voorgelegd zoals een tekst en losse woorden lezen en het maken van een dictee. Ook moet uw kind enkele opdrachten doen die specifiek op dyslectische kenmerken zijn gericht.

De behandeling
De duur van de dyslexiebehandeling hangt af van de ernst. Maar ook van de inzet van uw kind en u als ouder. Een traject varieert meestal tussen de één en anderhalf jaar, waarbij een dyslexiespecialist uw kind wekelijks zo’n drie kwartier behandelt. Daarnaast is een voorwaarde dat u met uw kind thuis extra oefeningen doet.
Het RPCZ informeert u en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij de tussentijdse evaluatiegesprekken. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van symbolen en steunkaarten om kinderen de letters en spellingregels te leren. De behandeling waarbij we o.a. werken met software van Pelle, vindt plaats in de buurt van school of op de school van uw kind.

De resultaten
Na, en vaak tijdens de behandeling, zijn de lees- en spellingvaardigheid van het kind flink vergroot. De behandelaar betrekt de ouders en de school intensief bij de behandeling. Zowel bij lezen als bij spellen streven we naar één jaar vooruitgang ten opzichte van de start van de behandeling. Het kind herkent de letters, woorden en klanken en begrijpt wat er in de tekst staat. Bovendien weet het kind hoe het moet omgaan met de beperking. Het durft dyslexie op school bespreekbaar te maken en leerkrachten te vragen daarbij te helpen. Al met al groeit het zelfvertrouwen en neemt het leesplezier toe.

Uw kind voor zorg aanmelden
School en ouders vullen allebei een aanmeldingsformulier in. Deze formulieren zijn te vinden op www.rpcz.nl/dyslexie/aanmelden. U vindt hier ook meer informatie over de procedure.

Procedures en besluitvorming

Hieronder vindt u een overzicht van de procedures en dossiervorming die hiermee gemoeid zijn. De volgorde van de genoemde acties is chronologisch en zodoende te gebruiken als stappenplan.

actie teambesluit dossier
Leerkracht stelt groepsplan op.

 

  Opnemen in ParnasSys
Consultatie IB, komen tot handelingsplan.   Verslag van gesprek in ParnasSys (IB), leerkracht voert oudergesprek. (verslag in ParnasSys)

 

Handelingsplan in de groep uitvoeren. Probleem opgelost?

 

 

  Plan met evaluatie in ParnasSys
Intern onderzoek van het probleem. Diagnostisch gesprek en/of toetsing.

 

 

Probleem melden aan het team. Verslag in ParnasSys, Leerkracht en IB-er bespreken de resultaten met ouders.
Bespreking tijdens HGPD. Ouders kiezen een externe zorgverlener.

 

Vervolg stap melden aan het team. Verslag in ParnasSys, leerkracht onderhoudt het contact met de ouders.

 

 

Handelingsplan buiten de groep, als voortraject dyslexie of dyscalculie verklaring.   Plan in ParnasSys, leerkracht onderhoudt het contact met de ouders.

 

 

Opstellen OPP, indien nodig aanvragen van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring via Kind op 1.

 

Melden aan het team. IB-er stelt de aanvraag op, zorgt voor de benodigde papieren. Ouders zijn betrokken bij dit traject. Ouders ondertekenen de aanvraag.